Zhidov45


Clan: Feri Clan Leader
CurveFever profile:zhidov45
Member age:2510.02 Days
Profile views:178
Last login:2507 Days
Current status: Offline


Recently unlocked achievements

This user hasn't unlocked any achievements yet.

Last 10 matches

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
? vs Feri 10 - 6 2v2 01.10.13 13:45
? vs Feri 10 - 8 2v2 01.10.13 13:34
ZRSL vs Feri 10 - 5 3v3 01.10.13 13:19
Feri vs ?  3 - 10 3v3 30.09.13 19:51
Feri vs ?  2 - 10 2v2 30.09.13 19:24