Poskramiacz3pietra


Clan: BGC
CurveFever profile:poskramiacz3pietra
Member age:971.39 Days
Profile views:108
Last login:955 Days
Current status: Offline


Recently unlocked achievements

Show all

Last 10 matches

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
? vs BGC 10 - 7 1v1 06.02.17 18:19
? vs BGC 10 - 8 3v3 22.01.17 16:49
? vs BGC 10 - 0 3v3 22.01.17 16:25
BGC vs ?  0 - 10 3v3 22.01.17 16:17