Ingeniousreader8889


Clan: None
CurveFever profile:ingeniousreader8889
Member age:2336.6 Days
Profile views:479
Last login:2018 Days
Current status: Offline


Recently unlocked achievements

This user hasn't unlocked any achievements yet.

Last 10 matches

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
CIGR vs ?  0 - 10 2v2 08.10.14 21:12
? vs ?  7 - 10 3v3 07.10.14 20:00
? vs ?  7 - 10 3v3 07.10.14 19:42
? vs ? 10 - 1 3v3 07.10.14 18:45
? vs NvST 10 - 6 1v1 25.09.14 16:35
? vs ? 10 - 3 2v2 22.09.14 18:39
? vs MOAB 10 - 5 3v3 11.06.14 19:25
? vs ? 11 - 9 4v4 11.06.14 16:07
? vs ? 10 - 12 3v3 11.06.14 15:44
Eu1 vs ? 10 - 5 2v2 17.05.14 19:30