Henryjacka


Clan: None
CurveFever profile:henryjacka
Member age:1932.64 Days
Profile views:319
Last login:1898 Days
Current status: Offline


Recently unlocked achievements

Show all

Last 10 matches

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
? vs ?  3 - 10 2v2 02.06.15 11:16
MrHF vs ? 10 - 6 2v2 01.06.15 11:52
? vs MrHF  5 - 10 2v2 01.06.15 11:40
? vs ?  4 - 10 2v2 08.05.15 12:14
? vs ?  3 - 10 2v2 08.05.15 12:03
? vs ?  0 - 10 2v2 08.05.15 11:51
? vs INTE  2 - 10 2v2 08.05.15 11:39
? vs ? 10 - 1 2v2 08.05.15 10:38
? vs ? 10 - 0 3v3 06.05.15 13:05
? vs ? 10 - 1 3v3 06.05.15 12:58