NeroLationXI


Clan: HIB
CurveFever profile:NeroLationXI
Member age:2468.05 Days
Profile views:374
Last login:1585 Days
Current status: Offline


Recently unlocked achievements

Show all

Last 10 matches

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
SEM vs HIB  4 - 10 2v2 28.01.16 20:28
? vs HIB  0 - 10 1v1 28.01.16 19:41
HIB vs ?  5 - 10 3v3 27.01.16 15:47
? vs HIB 10 - 2 3v3 17.01.16 20:33
? vs HIB 10 - 6 4v4 14.01.16 21:23
? vs HIB 10 - 4 4v4 14.01.16 21:04
HIB vs ?  5 - 10 2v2 14.01.16 20:20
HIB vs ? 10 - 12 4v4 13.01.16 20:12
? vs ? 10 - 12 1v1 04.01.16 12:13
? vs ? 10 - 1 1v1 31.12.15 15:57