MaciekJestFajnyxD


Clan: None
CurveFever profile:MaciekJestFajnyxD
Member age:2408.79 Days
Profile views:495
Last login:2186 Days
Current status: Offline


Recently unlocked achievements

This user hasn't unlocked any achievements yet.

Last 10 matches

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
ALWT vs ? 10 - 2 3v3 05.06.14 14:43
? vs ALWT  0 - 10 4v4 21.05.14 18:20
108 vs ALWT  4 - 10 3v3 09.05.14 13:09
ALWT vs ? 10 - 7 4v4 07.05.14 13:03
Meps vs ALWT  0 - 10 2v2 06.05.14 17:23
ALWT vs ? 10 - 4 2v2 06.05.14 17:16
ALWT vs ? 10 - 2 3v3 06.05.14 17:07
SIPA vs ALWT  0 - 10 4v4 05.05.14 18:52
ALWT vs SIPA 10 - 3 4v4 05.05.14 18:52
? vs ALWT  6 - 10 2v2 05.05.14 12:28