ClanWars


MatchResultTypeScaledRankedDateTime
Fire vs Ying 10 - 3 3v3 14.01.18 19:12
Hope vs goth 10 - 4 1v1 12.01.18 20:30
KILL vs Ying 10 - 8 1v1 12.01.18 18:39
Ying vs KILL 10 - 12 1v1 07.01.18 19:05
KILL vs Ying 10 - 1 1v1 07.01.18 18:51
goth vs Ying  7 - 10 1v1 07.01.18 18:14
Ying vs goth 10 - 12 1v1 07.01.18 18:13
OFF vs epa 10 - 3 4v4 07.01.18 00:37
epa vs OFF 10 - 5 4v4 07.01.18 00:23
OFF vs epa 10 - 2 4v4 06.01.18 23:54
USSR vs goth 10 - 1 1v1 31.12.17 18:43
goth vs LUCK 10 - 0 1v1 30.12.17 17:15
BiM vs goth 10 - 5 1v1 30.12.17 17:03
goth vs LUCK 10 - 4 1v1 29.12.17 21:42
AMB vs Nice  3 - 10 1v1 28.12.17 10:40
AMB vs Nice  4 - 10 1v1 28.12.17 10:30
Nice vs yung  1 - 10 2v2 26.12.17 23:17
Nice vs yung  2 - 10 2v2 26.12.17 23:10
yung vs Nice 10 - 1 2v2 26.12.17 23:01
Nice vs yung  1 - 10 2v2 26.12.17 23:00
yung vs bb 10 - 2 1v1 26.12.17 22:17
bb vs yung  6 - 10 1v1 26.12.17 22:06
1s vs FCUL  5 - 10 2v2 12.12.17 14:36
XxX vs LEAD  5 - 10 1v1 08.12.17 19:01
MCHN vs LEAD  2 - 10 1v1 08.12.17 18:19
LEAD vs PRGN 10 - 1 2v2 08.12.17 15:16
XxX vs CPTM 10 - 0 1v1 07.12.17 18:19
XxX vs CPTM 10 - 1 1v1 07.12.17 18:17
XxX vs CPTM 10 - 0 1v1 07.12.17 18:14
XxX vs CPTM 10 - 1 1v1 07.12.17 18:12
XxX vs CPTM 10 - 1 1v1 07.12.17 18:11
likl vs NiEt 10 - 5 1v1 07.12.17 17:24
KAPI vs Nice  6 - 10 1v1 04.12.17 20:08
KAPI vs Nice  0 - 10 1v1 04.12.17 20:01
KAPI vs Nice  4 - 10 2v2 04.12.17 19:57
Nice vs cool 10 - 2 1v1 03.12.17 14:50
cool vs Nice  2 - 10 1v1 03.12.17 14:42
? vs CPTM  9 - 11 1v1 03.12.17 12:31
CPTM vs ? 10 - 7 1v1 03.12.17 11:21
CPTM vs NiEt 10 - 4 1v1 02.12.17 13:50
XxX vs CPTM  0 - 10 1v1 02.12.17 13:40
XxX vs CPTM  6 - 10 1v1 02.12.17 13:37
CPTM vs XxX 10 - 3 1v1 02.12.17 13:32
CPTM vs XxX 10 - 4 1v1 02.12.17 13:27
MAJO vs Nice  1 - 10 1v1 01.12.17 21:55
KAPI vs Nice  0 - 10 2v2 01.12.17 21:48
MAJO vs Nice  1 - 10 1v1 01.12.17 21:46
? vs Nice  0 - 10 1v1 01.12.17 20:16
Nice vs ? 10 - 7 1v1 01.12.17 20:07
? vs Nice  5 - 10 1v1 01.12.17 20:00