Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
2v2CustomNoYes27/11/201721:22


+8 -8
XxX
10
-
1
KAPI
Fluaz CfaniaczekPro
pan tost Kapi934


ClanWar information:

Room name:XxX vs KAPI XxX's new rank:1270
Play time:05:06 KAPI's new rank:1010
Avg. round time:00:27 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches XxX vs KAPI

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
XxX vs KAPI 10 - 0 2v2 27.11.17 20:47
XxX vs KAPI 10 - 0 2v2 26.11.17 19:33
XxX vs KAPI 10 - 0 1v1 26.11.17 19:20
XxX vs KAPI 10 - 0 1v1 26.11.17 19:12
XxX vs KAPI 10 - 3 3v3 26.11.17 19:02
XxX vs KAPI 10 - 6 1v1 24.11.17 18:46

Games won

Matches won

XxX
7
-
0
KAPI

Rounds won

XxX
70
-
10
KAPI

Game types

1v1
2v2
3v3
4v4