Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
2v2CustomNoYes26/11/201720:25


-9 +9
KAPI
0
-
10
XxX
Kapi934 xigor2895
szymono777 pro-girls


ClanWar information:

Room name:thin KAPI's new rank:1018
Play time:02:40 XxX's new rank:1254
Avg. round time:00:16 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches KAPI vs XxX

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
KAPI vs XxX  0 - 10 2v2 27.11.17 20:47
KAPI vs XxX  1 - 10 2v2 27.11.17 20:37
KAPI vs XxX  0 - 10 1v1 26.11.17 19:20
KAPI vs XxX  0 - 10 1v1 26.11.17 19:12
KAPI vs XxX  3 - 10 3v3 26.11.17 19:02
KAPI vs XxX  6 - 10 1v1 24.11.17 18:46

Games won

Matches won

KAPI
0
-
7
XxX

Rounds won

KAPI
10
-
70
XxX

Game types

1v1
2v2
3v3
4v4