Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
3v3NoneYesNo22/01/201619:56


+23 -23
R2V
10
-
5
?
AzzayATW jeremiasz311
IXZ WygodnaSofa
LionLogan Judud 18


ClanWar information:

Room name:R2V vs. FIUT R2V's new rank:1019
Play time:08:55 ?'s new rank:0
Avg. round time:00:35 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches R2V vs ?

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
R2V vs ? 10 - 5 1v1 24.12.15 14:05