Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
2v2BasicYesYes29/11/201517:28


New+1 +2
AEF
3
-
10
KOLL
martin4sge NOWODNY2
thorsti MaxQuazey


ClanWar information:

Room name:KOLL vs AEF AEF's new rank:1002
Play time:06:04 KOLL's new rank:1514
Avg. round time:00:28 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches AEF vs KOLL

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
AEF vs KOLL  4 - 10 2v2 09.12.15 17:24
AEF vs KOLL  1 - 10 2v2 29.11.15 16:22

Games won

Matches won

AEF
0
-
3
KOLL

Rounds won

AEF
8
-
30
KOLL

Game types

1v1
2v2
3v3
4v4