Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
2v2BasicYesYes29/11/201517:19


New+1 +2
AEF
1
-
10
KOLL
martin4sge MaxQuazey
thorsti NOWODNY2


ClanWar information:

Room name:KOLL vs AEF AEF's new rank:1001
Play time:05:09 KOLL's new rank:1512
Avg. round time:00:28 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches AEF vs KOLL

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
AEF vs KOLL  4 - 10 2v2 09.12.15 17:24
AEF vs KOLL  3 - 10 2v2 29.11.15 16:29

Games won

Matches won

AEF
0
-
3
KOLL

Rounds won

AEF
8
-
30
KOLL

Game types

1v1
2v2
3v3
4v4