Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
1v1BasicYesNo05/10/201313:27


New+9 +4New
Y8
10
-
3
ZRSL
GHOROS wisniaa13


ClanWar information:

Room name:Y8 vs ZRSL (1.. Y8's new rank:1101
Play time:04:33 ZRSL's new rank:1079
Avg. round time:00:21 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches Y8 vs ZRSL

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
Y8 vs ZRSL 10 - 2 1v1 05.10.13 11:19

Games won

Matches won

Y8
2
-
0
ZRSL

Rounds won

Y8
20
-
5
ZRSL

Game types

1v1
2v2
3v3
4v4