Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
1v1BasicYesNo05/10/201312:59


New+9 +4New
Y8
10
-
2
ZRSL
GHOROS wisniaa13


ClanWar information:

Room name:Y8 vs ZRSL (1.. Y8's new rank:1092
Play time:04:26 ZRSL's new rank:1075
Avg. round time:00:22 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches Y8 vs ZRSL

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
Y8 vs ZRSL 10 - 3 1v1 05.10.13 11:26

Games won

Matches won

Y8
2
-
0
ZRSL

Rounds won

Y8
20
-
5
ZRSL

Game types

1v1
2v2
3v3
4v4