Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
2v2BasicNoNo28/12/201419:29


+13 +7New
EMLP
10
-
2
KOLL
kamil22423 Draft Horse
Shady-Yo LittlePanik


ClanWar information:

Room name:KOLL vs EMLP EMLP's new rank:1092
Play time:07:12 KOLL's new rank:1058
Avg. round time:00:36 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches EMLP vs KOLL

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
EMLP vs KOLL 10 - 3 2v2 28.12.14 18:53

Games won

Matches won

EMLP
2
-
0
KOLL

Rounds won

EMLP
20
-
5
KOLL

Game types

1v1
2v2
3v3
4v4