Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
2v2CustomYesYes25/03/201416:52


-16 +16
?
5
-
10
?
Shinkansen Daniël
Shady159Cz
Shinkansen Daniël
Shady159Cz


ClanWar information:

Room name:Unit vs Oreo ?'s new rank:0
Play time:08:36 ?'s new rank:0
Avg. round time:00:34 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches ? vs ?

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
? vs ? 10 - 6 3v3 21.03.14 20:24
? vs ?  4 - 10 4v4 19.03.14 18:44
? vs ?  9 - 11 2v2 19.03.14 18:27
? vs ? 10 - 7 2v2 15.03.14 14:51