Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
3v3NoneYesYes16/01/201417:05


+16 +8New
?
2
-
10
?
MaciekJestFajnyxD deith
Krystal01 Powazny
Jufi_ JestemOla


ClanWar information:

Room name:NEIN VS SOUL ?'s new rank:0
Play time:07:31 ?'s new rank:0
Avg. round time:00:37 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches ? vs ?

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
? vs ? 10 - 2 3v3 16.01.14 17:22